Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 01/02/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Văn Hợp           12A01 12A01 12A02 12A02   12A01 12A01 12A02     12A03 12A03 12A02     12A03 12A03                
Phạm Quốc Chương           11A02 11A02 10A04   11A07 10A04 10A04   10A10 10A10 11A02 11A02 10A04   11A07 11A07 11A07 10A10 10A10            
Nguyễn Văn Phương           11A04 11A13 11A13 12A06 12A06 11A12 11A12 11A13 11A13 11A04           11A12 11A12   11A04 11A04 12A06 12A06      
Nguyễn Thị Hạnh Vinh 10A03 10A03 10A03 10A02 10A02           10A03           10A02 10A02 10A03 10A03                    
Nguyễn Hoàng Diêu 11A08 11A08 11A05   11A08 11A09 11A09 11A08 11A08   11A08 11A05 11A09                 11A05 11A05   11A09          
Ninh Thị Anh Đào 10A08 10A08 10A09 10A09             10A08 10A08 10A07     10A07 10A07 10A09         10A08 10A09   10A07 10A08      
Lê Nguyễn Thị Hồng Linh 11A06 11A06 11A10 11A10 11A11 11A06 11A10 11A10           11A06 11A11           11A06 11A06 11A11 11A11            
Nguyễn Vũ Sơn 11A01 11A01 11A01 11A05 11A01 11A01 11A04   11A02 11A01           11A01 11A01           11A04 11A05 11A02          
Lê Kha           10A12 10A12 10A13   12A09 10A12 10A12 12A09 10A13 10A13   10A13   12A09 12A09                    
Trần Quốc Khương 12A13 12A13 12A13 12A13             12A13 12A07 12A07 12A12 12A12 12A12   12A12 12A13   12A13 12A13   12A12 12A12 12A08 12A08      
Nguyễn Thị Thúy Hồng 12A05 12A05 12A05 12A04   12A05 12A04 12A04               12A05 12A05 12A04                        
Nguyễn Thị Diệp Nga 10A11 10A11 10A12   10A11           10A01 10A01 10A11   10A12 10A11   10A11 10A01 10A01 10A11 10A11 10A01 10A01   11A08 11A08 11A08 11A08  
Huỳnh Thị Hòa Cầm 11A14 11A14 11A03 11A14 11A03 11A14 11A14   11A03 11A03                 11A13 11A13 11A14 11A03 11A03 11A14 11A14          
Nguyễn Văn Kiêm 12A08 12A08   12A08 12A08                     12A07 12A07   12A08 12A08           12A07 12A07      
Cù Thị Kim Dung 12A10 12A10 12A10 12A11 12A11 12A09   12A11 12A11 12A10       12A10 12A10 12A10 12A09 12A11 12A11 12A10                    
Nguyễn Thị Thủy Bình 10A07 10A07 10A02 10A04 10A08           10A09 10A13 10A04   10A07 10A10 10A10 10A13   10A07   10A08 10A09 10A02   11A07 11A07 11A07 11A07  
Lưu Thị Lệ Quyên 10A05 10A05 10A05 10A05 10A06 10A06 10A06   10A05 10A03           10A06 10A06 10A05     10A05 10A05 10A03 10A06   11A06 11A06 11A06 11A06  
Nguyễn Ngọc Bích             11A06   11A10 11A12     11A11 11A08 11A07 11A11 11A07 11A12   11A09 11A08   11A10 11A09 11A06 11A09 11A09 11A09 11A09  
Hoàng Minh Phúc           12A03 12A03 12A06   12A01 12A02 12A02 12A01   12A04           12A04   12A06 12A05 12A05 11A10 11A10 11A10 11A10  
Lê Đình Hồng             12A12 11A09 12A01     11A09 12A12 12A01     12A12 11A06 11A06 12A01           11A01 11A01 11A01 11A01  
Trương Văn Khánh 11A11 11A11 11A07 11A11 11A10 11A11                             11A11 11A10 11A07   11A11          
Trương Văn Sa 12A04 12A04 12A04   12A13                     12A04 11A04 11A03   12A04 11A03 11A04 12A13              
Trần Thảo Nguyên 11A05 11A05 10A07   11A05   10A08 10A07 11A05 12A13 11A05 10A02 11A08   10A02     11A05 10A08 11A08           11A04 11A04 11A04 11A04  
Lê Thị Lý Luận                                                            
Phạm Thanh Trung                 10A04 11A10       10A11 10A04       10A11 10A13       10A13 11A10          
Huỳnh Lê Tuấn     11A09 11A03 11A04           11A02 11A01 11A06     11A07 11A08 11A02 11A04 11A03 11A01 11A08 11A09 11A06 11A07          
Nguyễn Thị Hồng Diệp 10A09 10A09   12A03 10A03 12A07 12A07 10A01 10A09 12A03 12A07 10A09 12A03 10A03 12A06 10A01                   11A03 11A03 11A03 11A03  
Nguyễn Thị Vui 10A12 10A12   10A06 12A05           12A11 10A05   10A12 10A06           12A09 12A09 12A11 10A05 12A11 12A09 10A12      
Hà Anh Tuấn           12A10 10A10 12A08     10A10 12A08 12A08       12A10 12A10                        
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12A02 12A02 12A02 11A01             11A14 11A02 12A06 12A05 12A05 12A02 12A02       12A06 11A02 11A14 11A01   11A02 11A02 11A02 11A02  
Cao Hoàng Vân           11A13   11A12 11A13 11A14     11A14 11A12 11A13               11A12 11A12 11A13 11A05 11A05 11A05 11A05  
Lê Mộng Quý     11A02 12A12 12A02               11A01 11A14 12A01       12A12 11A14   12A02 11A01 11A02 12A01          
Nguyễn Trí     12A03 12A05 10A04           12A04 12A05 10A02   12A03 10A03 10A04 10A01     10A01 10A02 12A04 10A03            
Phạm Thị Thanh Tuyền 12A06 12A06 11A06       12A09 11A06 12A08 11A05           12A09   12A07 12A06 12A06     12A07 12A08 11A05          
Nguyễn Thị Hải     10A08 10A07 11A07 10A08 11A07 10A10   10A11 10A06 10A11   10A07 10A09   10A09 10A06   10A10                    
Nguyễn Thị Hương 11A09 11A09 10A13 11A09 10A12   11A11   10A12 11A08 10A13   11A10     11A08 11A09   11A10 11A11                    
Hoàng Kim Sơn Ca 11A03 11A03 12A11 11A13   12A13 11A03 11A04 12A10             11A04 11A13           12A10 11A03   12A13 12A11      
Bùi Chiến Thắng       11A12 10A05       11A12 10A05                                        
Hồ Trọng Ngọc           10A02 10A03 10A08     10A02 10A06 10A05     10A05 10A03 10A08     10A06 10A07 10A07              
Phạm Thị The 10A01 10A01 10A10 11A08   11A05                   10A09 10A01 11A04 11A03   10A07 10A06 11A06 10A08   11A11 11A11 11A11 11A11  
Trần Thị Loan 12A01 12A01 12A01   12A06 12A04                             12A02 12A06   12A04   12A01 12A02      
Huỳnh Kim Truyền 12A12 12A12 12A12   10A09     12A10 12A13 10A09 12A10 12A13   12A11 12A11           10A10 10A10 12A12              
Nguyễn Thị Lệ Thanh 11A02 11A02 11A14     11A12 12A05 12A03 11A01             11A13   12A03 11A11   11A02   12A05     11A13 11A13 11A13 11A13  
Trần Thị Hoàn 11A07 11A07 12A07 11A07   11A10 10A13 12A09 11A09 12A08               10A12   10A11 12A07   10A05 12A09 12A08 11A12 11A12 11A12 11A12  
Nguyễn thị Hồng Loan 10A04 10A04 10A01 10A13 10A13 10A11 10A11 10A02 10A01 10A12       10A04 10A03           10A04 10A04 10A12     11A14 11A14 11A14 11A14  
Tôn Thất Tường             11A01 11A01           11A03 11A03 11A03 11A03 11A01 11A01                      
Trần Thị Bích Thủy       12A02 12A01               12A05 12A02 12A02       12A01 12A05     12A01 12A01 12A02 12A05 12A05      
Nguyễn Văn An 10A02 10A02   10A03 10A01 10A01 10A01   10A02 10A02   10A03 10A03 10A02 10A01                     10A02 10A03      
Vũ Văn Bằng 12A09 12A09 12A09     10A04 12A13 12A13 12A09             12A13 12A13 12A09 10A04 10A04           10A04 12A09      
Nguyễn Thị Thúy Vân 12A03 12A03 12A06 12A06 12A04           12A03 12A03 12A04 12A04   12A06 12A06   12A04             12A03 12A03      
Nguyễn Đình Quốc Việt         11A09 11A07   11A05 11A06 11A06 11A09   11A05 11A07 11A06 11A05 11A05 11A07 11A07 11A06 11A09 11A09                
Võ Thị Mỹ Trang                     10A07 10A07 10A09         10A07 10A07 10A09 10A09 10A09                
Đoàn Thị Thu Nhung     11A04 11A04 11A02     11A02 10A08 10A08     11A04 11A04   10A08 10A08   11A02 11A02                    
Đỗ Thị Việt Hồng 11A10 11A10 11A11   11A12       11A11 11A11 11A10 11A10   11A11 11A12 11A10 11A10   11A12 11A12                    
Mai Phước Minh Thanh 12A07 12A07 12A08   12A12           12A08 12A12   12A07 12A07 12A08 12A08       12A12 12A12   12A07 12A07          
Trần Thị Anh Thơ 11A13 11A13 11A08   11A13 11A08 11A08 11A14 11A14 11A13           11A14 11A14 11A08     11A13 11A13                
Đỗ Việt Hà 10A06 10A06 10A06 12A10 12A10                           10A06 10A06 12A10 12A10 10A06              
Lưu Thị Dung 10A13 10A13   10A12   12A11 12A11 10A12 10A13 10A13           12A11 12A11   10A12 10A12           10A13 10A13      
Nguyễn Thị Thủy 10A10 10A10 10A11 10A11 10A10 10A05 10A05 10A11 10A11                 10A10 10A05 10A05           10A10 10A10      
Đào Văn Chỉnh       12A09 12A09 12A08 12A08       12A09 12A10                 12A08 12A08 12A09 12A10   12A10 12A10      
Đặng Minh Tâm       10A01                 10A01 10A01                                
Ngô Quốc Hòa                 12A12 12A12   12A11 12A13 12A13 11A14     11A14 11A14 12A11 12A11 12A11   12A13 12A13 12A12 12A12      
Hoàng Thị Luyến                 10A03 10A04     10A12 10A05 10A05 10A12 10A12   10A02 10A02 10A03 10A03 10A04 10A04   10A05 10A02      
Nguyễn Thị Anh           12A02 12A02 12A05 12A05   11A13 11A13       12A01 12A01 11A13 12A05   12A01 12A05 12A02 12A02     12A01      
Nguyễn Hành Minh             10A09 10A09 10A10 10A10 11A11 11A11 11A12 11A10 11A10 11A12 11A12 11A11 10A10 11A10           10A09        
Nguyễn Thị Ngọc Diễm           10A13   11A07     10A11 11A07 11A07 11A05 11A05       11A08 11A05 10A13 10A13   11A08 11A08 10A11 10A11      
Lê Thị Kim Anh 11A04 11A04   11A02         11A04 11A04 11A03 11A03 11A02 11A01 11A01           11A04 11A01 11A02   11A03          
Đinh Thị Thanh Quyên       11A06 11A06             12A04   11A09 11A09 11A09 11A06   12A03 12A03   12A04 12A03 12A03   12A04 12A04      
Đặng Thị Quỳnh       12A07 10A07 10A07 10A07 12A07 12A07 10A06 12A06 12A06   10A08 10A08           10A08 12A07   12A06 12A06 10A06 10A06      
Nguyễn Thị Hồng Lê           11A03 11A05       11A04 11A06                                    
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A11 12A11       12A12   11A03   11A02     12A11   11A08       11A05 11A04     12A08 11A07 11A01 12A02 12A13      
Trần Thị Thu Hằng     11A12     12A06 12A10 12A01   11A09               11A09 12A07   12A05 11A11 11A13 11A10 12A04          
Nguyễn Thị Kiên Giang           10A03 10A02 10A06 11A07   11A01 11A08 10A08 10A09 11A02 10A13 10A11 10A03     10A02 10A12   10A07   10A01 10A05      
Trần Văn Hạnh                 10A06 10A07 11A06 12A09 10A13 10A06 10A11           10A12 11A14 10A13 10A11 12A03 10A12 10A07      
Cao Thị Hồng           10A10 10A04 10A05   12A04 12A12 10A10   12A06 12A09 10A04 10A05 12A08 12A02 12A07                    
Nguyễn Thị Thảo 11A12 11A12 11A13 10A08 11A14 10A09 11A12 11A11   10A01                     11A10 10A01       10A08 10A09      
Huỳnh Thị Kim Huệ       10A10                                                    
Nguyễn Thị Thu Nga                 12A03 12A05               12A01   12A13     10A02 12A11 12A10 10A03 10A04      
Ngô Minh Hoan       12A01 12A07     12A12   12A07     10A10 12A09 12A13     12A13 10A13 12A12   12A01 10A11 10A12 12A09          
Nguyễn Đạt Thành     10A04   12A03     10A03 12A04 12A02 12A05   12A10 12A03   10A02 12A04 12A05 12A10 12A02                    
Phạm Thị Tho             12A06   10A07 12A11 10A05 11A14 10A06 12A08 12A08     12A06 10A09 10A08           12A11 10A01      
Nguyễn Thị Dung                     11A07 11A04 11A03 11A02   11A06 11A11 11A10 11A09 11A01 11A05   11A08 11A13 11A12          
Ngô Minh Quang                                                            
Trần Nhật Tân                                                            
Nguyễn Ngọc Kiên                                                            
Nguyễn Trí Dũng                                                            
Nguyễn Thành Lâm                                                            
Hoàng Văn Hà                                                            
Ngô Thị Kim Oanh                                                            
Nguyễn Huỳnh Quang Đức                                                            
Hợp Đồng TD                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 30-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net