Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 09/11/2020

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Văn Hợp     12A02 12A03   12A01 12A01 12A03     12A01 12A01 12A02     12A03 12A03 12A02     12A01 12A03 12A02 12A02            
Phạm Quốc Chương       10A04 11A02 10A04 10A04 11A02   11A07 11A02   10A10 11A07 11A07 11A02 11A02   10A10 10A10 10A04 11A07 11A07 10A10            
Nguyễn Văn Phương       11A13 11A13 12A06 12A06 11A13 11A13 11A12   11A13 12A06 11A12 11A12           11A12 11A12 12A06 12A06            
Nguyễn Thị Hạnh Vinh 10A03 10A03 10A03 10A02 10A02 10A03 10A03 10A02               10A03   10A02                        
Nguyễn Hoàng Diêu 11A08 11A08 11A09 11A09 11A08 11A08 11A08 11A05 11A05 11A09     11A05 11A08 11A08       11A09 11A09           11A05 11A05      
Ninh Thị Anh Đào 10A08 10A08 10A07 10A08 10A08           10A08 10A08 10A07 10A09 10A09 10A07 10A07                 10A09 10A09      
Lê Nguyễn Thị Hồng Linh 11A06 11A06 11A11 11A10   11A10 11A06 11A06     11A06 11A10       11A11 11A11 11A10     11A06   11A11 11A11   11A06 11A10      
Nguyễn Vũ Sơn 11A01 11A01 11A04 11A04 11A01           11A01 11A04   11A04 11A05 11A01 11A01 11A01   11A04           11A01 11A04      
Lê Kha     12A09 12A09 10A12   10A12 10A12 10A13 12A09 10A12 10A13 12A09 12A09   10A13 10A13                          
Trần Quốc Khương 12A13 12A13 12A07     12A12 12A13   12A13 12A13 12A13 12A13 12A12 12A12 12A12             12A13 12A12 12A12            
Nguyễn Thị Thúy Hồng 12A05 12A05   12A05     12A04 12A05 12A05   12A04 12A04   12A05   12A05 12A04 12A04                        
Nguyễn Thị Diệp Nga 10A11 10A11   10A12 10A11       10A01 10A01 10A01 10A01 10A12 10A11 10A11             10A01 10A01 10A11   10A11 10A11      
Huỳnh Thị Hòa Cầm 11A14 11A14   11A14 11A03 11A14 11A14 11A03 11A03 11A13                     11A14 11A03 11A03 11A14   11A03 11A14      
Nguyễn Văn Kiêm 12A08 12A08       12A07 12A07   12A08 12A08 12A08 12A08   12A07 12A07                     12A08 12A07      
Cù Thị Kim Dung 12A10 12A10   12A10 12A10 12A11 12A11 12A10 12A10   12A11 12A11 12A10     12A10 12A11   12A11                      
Nguyễn Thị Thủy Bình 10A07 10A07 10A09 10A13     10A02 10A04 10A08 10A09           10A10 10A10   10A07 10A08 10A07 10A02 10A13     10A04        
Lưu Thị Lệ Quyên 10A05 10A05 10A06 10A03 10A05 10A06 10A06           10A05 10A05 10A06           10A05 10A05 10A05 10A06   10A03 10A06      
Nguyễn Ngọc Bích                     11A09 11A02 11A07         12A08 11A08 12A09 11A11 11A06 11A10 11A12            
Hoàng Minh Phúc                   12A06               12A05 12A02 12A03           12A01 12A04      
Lê Đình Hồng             12A12 11A09 12A01     11A09 11A06 12A01 12A01   12A12 12A12 11A06                      
Trương Văn Khánh 11A11 11A11 11A07 11A11 11A10             11A07 11A10 11A11 11A11                              
Trương Văn Sa 12A04 12A04 11A03     12A04 11A03 12A13               12A04 11A04 11A04     12A13   12A04              
Trần Thảo Nguyên 11A05 11A05   10A07 10A07               11A08 11A05 10A02     11A08 10A08 10A02   10A07 10A02 11A05   10A08 10A08      
Lê Thị Lý Luận                                                            
Phạm Thanh Trung     10A04         10A13 10A04 10A04               10A11 10A11 10A13     10A11 10A13            
Huỳnh Lê Tuấn           11A06 12A10   11A07 11A01 11A08 12A07 11A02 12A03 12A02 12A11 11A05 12A09 11A04 12A06           11A09 12A05      
Nguyễn Thị Hồng Diệp 10A09 10A09   12A07 10A01 10A01   10A03 10A03 12A03 12A07 10A09 12A03   10A03     10A01 10A09 10A09                    
Nguyễn Thị Vui 10A12 10A12   12A11 10A06       10A12 12A11 12A09 10A12   10A06 10A05           12A09   10A06 10A05   10A12 10A05      
Hà Anh Tuấn           12A10 10A10 12A08     10A10 12A10 12A08       12A08 10A10                        
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12A02 12A02 12A05 11A02   12A05   12A02 12A06             12A02 11A14 12A06     11A01 11A01       11A14 11A02      
Cao Hoàng Vân           11A12 11A12                 11A14 12A13 11A13   11A03     11A12 11A10   11A13 11A13      
Lê Mộng Quý     12A12 11A01 12A01             12A02 11A01   11A02     11A14 12A12 12A02   11A14 12A01 11A02            
Nguyễn Trí       12A04 12A05               10A04 12A04 12A03 10A02 10A01 10A04 12A03 10A03 10A02 12A05 10A03 10A01            
Phạm Thị Thanh Tuyền 12A06 12A06 11A06   12A07 12A09 12A08 12A06   11A05               11A05 12A09 11A06 12A06 12A08   12A07            
Nguyễn Thị Hải     10A08   11A07   10A11 10A07 10A06 10A10           10A11 10A09 10A06   10A07 11A07 10A10 10A08 10A09            
Nguyễn Thị Hương 11A09 11A09 10A12     10A12   11A10 11A11 11A08 10A13 11A08   11A10 11A09     11A09 10A13 11A11                    
Hoàng Kim Sơn Ca 11A03 11A03 12A13               12A10   11A13     11A04 11A13 11A03     11A03 11A04 12A10 12A11   12A13 12A11      
Bùi Chiến Thắng                 11A12 10A05                 10A05 11A12                    
Hồ Trọng Ngọc                     10A06 10A07 10A03     10A05 10A02 10A09     10A10 10A08                
Phạm Thị The 10A01 10A01 10A01 11A03 11A04                     11A05 11A08 11A06 11A03   11A04 11A08 11A05 11A06            
Trần Thị Loan 12A01 12A01 12A03                                   12A02 12A04 12A11 12A01   12A05 12A06      
Huỳnh Kim Truyền 12A12 12A12 12A10   12A13     10A05 10A11 12A12                     10A13 10A12                
Nguyễn Thị Lệ Thanh 11A02 11A02 11A14               11A13 11A01 11A14                   11A02 11A13   11A02 11A01      
Trần Thị Hoàn 11A07 11A07 12A08   12A09 11A07 11A10 11A12               11A09 11A10 11A12 11A11   12A07 11A11       11A07 11A09      
Nguyễn thị Hồng Loan 10A04 10A04   10A06 10A03     10A08 10A02 10A11           10A09 10A04 10A13     10A01 10A04 10A10     10A07 10A12      
Tôn Thất Tường           11A01 11A01             11A03 11A03 11A03 11A03   11A01 11A01                    
Trần Thị Bích Thủy     12A01 12A01 12A02                       12A02   12A01 12A01           12A02 12A02      
Nguyễn Văn An 10A02 10A02 10A02         10A01   10A03     10A02 10A02 10A01   10A03 10A03 10A01 10A01           10A02 10A03      
Vũ Văn Bằng 12A09 12A09                       12A13 12A13 12A09 12A09   12A13 12A13           12A09 12A09      
Nguyễn Thị Thúy Vân 12A03 12A03 12A06 12A06 12A04           12A03 12A03 12A04     12A06 12A06   12A04 12A04           12A03 12A03      
Nguyễn Đình Quốc Việt     11A05   11A09 11A09 11A09 11A07   11A06 11A05 11A05   11A06 11A06       11A07 11A07 11A09 11A05 11A06 11A07            
Võ Thị Mỹ Trang           10A09 10A09   10A07 10A07 10A07                   10A09 10A09 10A07              
Đoàn Thị Thu Nhung 10A06 10A06 10A05 10A05 10A04           10A05 10A04 10A06       10A05   10A06 10A06   10A06 10A04 10A04            
Đỗ Thị Việt Hồng 11A10 11A10   11A12 11A12 11A11 11A11   11A10 11A10 11A10 11A12 11A11     11A10                   11A12 11A11      
Mai Phước Minh Thanh 12A07 12A07   12A12 12A12                     12A07 12A07   12A08 12A08 12A12 12A12 12A07 12A08   12A07 12A08      
Trần Thị Anh Thơ 11A13 11A13 11A08 11A08 11A14 11A13 11A13 11A14     11A14 11A14   11A13 11A13                     11A08 11A08      
Đỗ Việt Hà           10A08 10A08   11A02 11A02   12A05 12A05 12A10 12A10 10A08 10A08   11A02 11A02 12A10 12A10 12A05 12A05            
Lưu Thị Dung 10A13 10A13 12A11     10A13 10A13 12A11 12A11       12A11 10A12 10A12       10A12 10A12           10A13 10A13      
Nguyễn Thị Thủy 10A10 10A10 10A11 10A10 10A10 11A04 11A04 10A11                         10A11 10A11 11A04 11A04   10A10 10A10      
Đào Văn Chỉnh     11A13 12A08 12A08 12A08   12A09 12A09 12A10           12A08   12A10 11A13 11A13   11A13 12A09 12A09   12A10 12A10      
Đặng Minh Tâm       10A01                 10A01 10A01                                
Ngô Quốc Hòa               12A12 11A14 11A14 12A12   12A13 12A11 12A11     12A13 11A14 11A14 12A11 12A11 12A13 12A13   12A12 12A12      
Hoàng Thị Luyến           10A05 10A05       10A03 10A03   10A04 10A04 10A12 10A12   10A02 10A04 10A03   10A12 10A02   10A05 10A02      
Nguyễn Thị Anh           12A02 12A02 12A01 12A02 12A05           12A01 12A01   12A05 12A05 12A05 12A02         12A01      
Nguyễn Hành Minh     11A12 10A09 10A09     10A09 10A10 11A11 11A11 11A11   10A10 10A10 11A12 11A12   11A10 11A10 11A10 11A10       11A11 11A12      
Nguyễn Thị Ngọc Diễm       11A05 11A05 10A11 11A07 11A08 11A08 10A13 11A07 10A11 10A11 10A13 10A13   11A07 11A07   11A05 11A05   11A08 11A08            
Lê Thị Kim Anh 11A04 11A04       11A02 11A02 11A01 11A04 11A04 11A03 11A03 11A04 11A01 11A01           11A02 11A02 11A01 11A03   11A04 11A03      
Đinh Thị Thanh Quyên       11A06 11A06 12A03 12A03 12A04 12A04       11A09 11A09 12A04 11A06 11A06 12A03     12A03 11A09 11A09 12A04            
Đặng Thị Quỳnh           10A07 10A07   12A07 12A07 12A06 12A06   10A08 10A08 10A06 10A06 12A07 12A06   10A06 12A07   10A08   12A06 10A07      
Nguyễn Thị Hồng Lê           11A03 11A05       11A04 11A06                                    
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A11 12A11 11A02 12A13 12A11 11A05   11A04   11A03   12A12   12A08   12A13   12A11   12A12 12A08     11A01            
Trần Thị Thu Hằng         11A11   12A05 12A07 11A09 12A04 12A05   12A01 12A06 11A10     12A01 12A10 12A07 12A04 12A06 11A13 12A10            
Nguyễn Thị Kiên Giang     11A10 11A07 10A13     11A11 11A01 10A06 10A02 10A02 10A08   11A14 11A13 11A09 10A07   10A05   10A03 10A09 10A12   10A01 10A01      
Trần Văn Hạnh                 11A06 12A02 12A02 12A09 11A12 11A14 10A07           11A08 12A09 12A03 12A03   10A06 11A07      
Cao Thị Hồng     10A13   12A06 12A13 12A09 10A10 12A03 10A12 10A09 10A05 12A07 12A02 12A08 12A12 12A05 10A08 10A04 10A11                    
Nguyễn Thị Thảo                                                            
Huỳnh Thị Kim Huệ     10A10 10A11                                                    
Nguyễn Thị Thu Nga                               11A08 12A10 11A02 11A12 12A11   12A01   10A03   12A04 10A04      
Ngô Minh Hoan           10A10 10A01   12A12 12A01 10A11 10A10 10A13   12A09 10A01 10A11 10A12 12A07   10A12 10A13                
Nguyễn Đạt Thành     12A04 12A02 12A03 10A02   10A06 10A05 10A02 10A04 10A06   10A03 12A05 10A04   10A05 10A03 12A10                    
Phạm Thị Tho                 10A09 10A08     10A09 10A07 12A06           10A08   12A08 10A07   12A11 12A13      
Nguyễn Thị Dung 11A12 11A12 11A01               11A12   11A03 11A02 11A04 11A07   11A11 11A05 11A08 11A13   11A14 11A09   11A10 11A06      
Ngô Minh Quang                                                            
Trần Nhật Tân                                                            
Nguyễn Ngọc Kiên                                                            
Nguyễn Trí Dũng                                                            
Nguyễn Thành Lâm                                                            
Hoàng Văn Hà                                                            
Ngô Thị Kim Oanh                                                            
Hợp Đồng TD                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 07-11-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net