THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024, ÁP DỤNG TỪ 06/5/2024 (TKB 8)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024, ÁP DỤNG TỪ 06/5/2024 (TKB 8)

(Chỉ thay đổi Buổi chiều; Cập nhật lịch học Giáo dục địa phương khối 10)
Lịch học Giáo dục địa phương khối 11 vẫn thực hiện theo kế hoạch http://c3chuvanan.daklak.edu.vn/thoi-khoa-bieu-hoc-giao-duc-dia-phuong-lop-11-nam-hoc-2023-2024.html

XEM THỜI KHOÁ BIỂU CỦA LỚP
XEM THỜI KHOÁ BIỂU CỦA GIÁO VIÊN
DÀNH CHO BGH, TTCM XEM TKB GIÁO VIÊN (Phân công dạy thay) – BUỔI SÁNG
DÀNH CHO BGH, TTCM XEM TKB GIÁO VIÊN (Phân công dạy thay) – BUỔI CHIỀU