Thời Khóa Biểu áp dụng từ 15/6/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời thầy cô và các em xem chi tiết theo link bên dưới.

Lưu ý: Tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h45;

TKB lần này bổ sung các tiết dạy bù vào buổi chiều theo công văn 716 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk,

# XEM THỜI KHÓA BIỂU CỦA LỚP

# XEM THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

# XEM THỜI KHÓA BIỂU TỔ VIÊN (Dành cho TTCM)