SĐB 2021-2022 Online

Bấm link tương ứng với lớp để kí sổ đầu bài. Thầy cô lưu ý bấm sheet với tuần tương ứng, hiện giờ bắt đầu kí từ tuần 3 nhé (tuần 1,2 chúng ta đã kí rồi). Tuần 3 bắt đầu từ 27/9/2021

KHỐI 10

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

10A11

10A12

10A13

10A14

KHỐI 11

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

11A12

11A13

KHỐI 12

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

12A11

12A12

12A13