• Huỳnh Thị Kim Huệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • ht@vtk.com
 • Hiệu Trưởng nhà trường
 • Nguyễn Thị Hồng Lê
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Phó
 • Hiệu phó phụ trách chuyên môn
 • Đặng Minh Tâm
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • hieupho@vtk.com
 • Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất và lao động