Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐAKLAK                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 45 /KH -SGDĐT

ĐắkLắk, ngày 3 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học, kỹ thuật

dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk, năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT;

Thực hiện Công văn số 1110/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/7/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH

– Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

– Tạo cơ hội để học sinh thực hành nghiên cứu KHKT, giáo viên tiếp cận với công tác hướng dẫn học sinh hình hành ý tưởng, nghiên cứu khoa học;

– Lựa chọn các ý tưởng có tính mới, sáng tạo và có tính khả thi để triển khai thực hiện sản phẩm tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2021-2022.

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh trung học từ lớp 8 đến 12 có ý tưởng sáng tạo KHKT đạt chất lượng tốt theo đề nghị tham gia Cuộc thi cấp tỉnh của các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX, phòng GDĐT.

III. NỘI DUNG THI

Nội dung thi là các ý tưởng KHKT đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao thuộc các lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hoá sinh; Y sinh và khoa học sức khỏe; Sinh học Tế bào và Phân tử; Hoá học; Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin; Khoa học Trái đất và Môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng hóa học; Năng lượng vật lí; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lí và Thiên văn; Khoa học Thực vật; Rô bốt và máy tính thông minh; Phần mềm hệ thống.

 1. HÌNH THỨC, HỒ SƠ DỰ THI, SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
 2. Hình thức

Bài dự thi đánh máy, định dạng khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman; phần nội dung trình bày ý tưởng cần đảm bảo có các phần chính sau: Đặt vấn đề, nêu thực trạng; mục đích và ý nghĩa của ý tưởng; đề xuất nội dung và giải pháp thực hiện. Bài dự thi tối đa không quá 01 trang A4 (theo mẫu đính kèm).

 1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi cấp tỉnh của mỗi đơn vị gồm:

– Danh sách đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

– Bài dự thi của tất cả các học sinh.

 1. Số lượng đăng ký dự thi

– Mỗi trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học: từ 03 đến 05 bài;

– Mỗi trung tâm GDNN-GDTX: từ 01 đến 03 bài;

– Mỗi phòng GDĐT: Từ 05 đến 07 bài.

 1. Thời gian

– Nộp hồ sơ dự thi: ngày 07, 08/10/2021 (hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng GDTrH – GDTX, Sở GDĐT, đồng thời gửi bản mềm danh sách đăng ký dự thi qua OMS Phòng GDTrH-GDTX);

– Công bố kết quả: ngày 15/10/2021.

 1. ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG

– Ý tưởng của các học sinh được Ban giám khảo Cuộc thi đánh giá theo hai mức: Đạt và Không đạt;

– Chỉ các ý tưởng được đánh giá mức Đạt mới được thực hiện sản phẩm để tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2021-2022.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phòng Giáo dục Trung học–Giáo dục Thường xuyên

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

 1. Phòng Kế hoạch–Tài chính

Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để tổ chức Cuộc thi.

 1. 4. Các đơn vị dự thi

Triển khai Cuộc thi Ý tưởng cấp cơ sở, gửi hồ sơ dự thi Cuộc thi Ý tưởng cấp tỉnh theo Kế hoạch của Sở GDĐT.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022, Sở GDĐT yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở; các đơn vị, bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Sở (để b/c);

– Trường Đại học Duy Tân;

– Trường Đại học SPKT Tp. HCM;

– Trường Đại học Tây Nguyên;

– Các phòng, ban thuộc Sở;

– Các P.GDĐT, TTGDNN-GDTX;

– Các đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (Đã Ký)

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp